Vedtægter

Navn:

§ 1: KOMiT, andelsselskab med begrænset ansvar.

Stk.2: Selskabets binavn er De Frie Skolers EDB-Brugs a.m.b.a.

Formål:

§ 2: Foreningens formål er at udvikle og formidle IT-løsninger til de frie skolers administration.

stk. 2: Foreningen kan medvirke til andre opgaver indenfor brug af IT for de frie skoler efter medlemmernes behov.

Andelshavere:

§ 3: Som andelshavere kan optages enhver fri skole, de frie skolers organisationer og selvejende institutioner, foreninger m.v., hvis virke er beslægtet med de frie skolers.

stk. 2. Foreningens bestyrelse eller en tiendedel af andelshaverne kan indstille til generalforsamlingen, at yderligere andelshavere optages.

Medlemsindskud:

§ 4: Medlemsindskud fastsættes af generalforsamlingen.

stk. 2. Indmeldelsen er gyldig, når medlemsindskuddet er betalt.

Udtrædende andelshavere:

§ 5: Udtræden kan tidligst ske efter 3 års medlemskab og med 6 måneders forudgående varsel til en 1.januar.

stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere andelshavere, der tilsidesætter deres forpligtelser overfor foreningen. Eksklusionen kan inden 14 dage efter skriftlig meddelelse herom indbringes for første ordinære generalforsamling, der afgør, om eksklusionen er berettiget. Indbringes eksklusioner for generalforsamlingen har de først virkning fra generalforsamlingen, såfremt eksklusionerne godkendes. En andelshaver, der er indstillet til eksklusion, kan ikke erhverve yderligere brugsret til KOMiT’ produkter, før eksklusionen er afvist.

stk. 3. En ekskluderet andelshaver har ikke krav på nogen del af foreningens formue.

stk. 4. En udtrædende andelshaver har ret til at få tilbagebetalt den nominelle værdi af sit medlemsindskud. Dog hæfter man med sit indskud over for foreningen i et eventuelt underskud opstået før udtrædelsestidspunktet, indtil regnskabet for udtrædelsesåret er godkendt. Betaling sker i henhold til § 14.

stk. 5. Udtrædelse som følge af medlemsinstitutionens nedlæggelse behandles i overensstemmelse med stk. 4.

Stk. 6. Udtræder en andelshaver af foreningen, mister andelshaveren sit medlemsindskud, såfremt der inden for 5 på hinanden følgende regnskabsår ikke er gjort krav gældende. Ophører andelshaveren sit medlemskab af foreningen, grundet konkurs eller lukning mister andelshaveren sit medlemsindskud, såfremt der inden for 5 på hinanden følgende regnskabsår ikke er gjort krav gældende.

Andelshavernes hæftelse:

§ 6: Andelshaverne hæfter kun med deres medlemsindskud for foreningens
forpligtelser.

Driftskapital:

§ 7: Den til driften og nye investeringer fornødne kapital tilvejebringes ved medlemmernes indskud.

stk. 2. Bestyrelsen kan optage lån for foreningen jvf. § 11 stk. 6.

stk. 3. Evt. driftsoverskud forbliver indestående i foreningen.

Generalforsamling:

§ 8: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til hver enkelt andelshaver senest 6 uger før afholdelsen.

stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden april/maj.

stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

a: Valg af dirigent og stemmetællere
b: Aflæggelse af beretning.
c: Godkendelse af revideret regnskab.
d: Forelæggelse af budget og vedtagelse af medlemsindskud for det kommende år.
e: Indkomne forslag, herunder drøftelse af påtænkte aktiviteter.
f: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
g: Eventuelt.

stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før afholdelsen.

stk. 6. Opstilling af kandidater til bestyrelsesvalg sker ved skriftlig fremsættelse af forslag til foreningens sekretariat senest 4 uger før generalforsamlingen. Der skal fra kandidaterne foreligge skriftlig accept.

stk. 7. Valgbare kandidater skal opstilles af- og være ansat eller bestyrelsesmedlem hos – en andelshaver. Kandidater der er involveret i konkurrerende virksomhed til KOMiT eller dennes associerede selskaber, betragtes som ikke valgbare.

stk. 8. Indkomne forslag og navne på kandidater meddeles foreningens medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

stk. 9. De kandidater, der ikke opnår valg ved bestyrelsesvalget, fungerer som suppleanter indtil førstkommende ordinære generalforsamling i den rækkefølge, deres stemmetal berettiger til. I tilfælde af, at ingen suppleanter vælges, skal der
blandt de på generalforsamlingen fremmødte vælges mindst en og højst 3 suppleanter.

stk. 10. Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten.

Stk. 11. Stemmeret ved generalforsamlingen. En stemme pr. personligt fremmødt andelshaver. Dog kan én person kun repræsentere én andelshaver, uanset personen er ansat hos flere andelshavere

Ekstraordinær generalforsamling:

§ 9: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 20 andelshavere skriftligt anmoder derom og angiver hvilke spørgsmål, der ønskes på dagsordenen. Generalforsamlingen afholdes da inden én måned efter begæringens modtagelse og indkaldes med 14 dages varsel.

Stemmeret:

§ 10: På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme (jvf. § 11 stk. 3), og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 2. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Ændring af vedtægten kræver dog vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer.

stk. 3. Beslutning om foreningens opløsning kan dog alene ske med 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Bestyrelse: § 11: KOMiT ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer.

stk. 2. Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Medlemmer vælges således at der, hvert andet år er 3 medlemmer på valg og hvert andet år er 4 medlemmer på valg. Medlemmer vælges for en 2-årig periode.

stk. 3. Hver andelshaver kan afgive stemme på samme antal kandidater, som der skal vælges til bestyrelsen jf. § 11 stk. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 4. De kandidater, der opnår de højeste stemmetal, er valgt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv efter hvert valg.

stk. 5. Afgår forpersonen fungerer viceforpersonen som forperson indtil først kommende ordinære generalforsamling. Såfremt et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen udtræder i utide, eller hvis viceforpersonen indtræder i forpersonens stilling, indtræder en suppleant som medlem af bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

stk.6. Fratræder et bestyrelsesmedlem sin stilling hos andelshaveren eller ophører som bestyrelsesmedlem hos en andelshaver, kan bestyrelsesmedlemmet forsætte i KOMiT’ bestyrelse, frem til førstkommende generalforsamling, under forudsætning af at den øvrige bestyrelse godkender dette.

stk. 7. Forpersonen sammenkalder til bestyrelsesmøde, så ofte forpersonen finder det fornødent, dog mindst hvert halvår, eller når to bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kan beslutninger om køb og salg af fast ejendom, større investeringer i programmer og udstyr, pantsætning samt optagelse af lån, kun foretages ved tiltræden af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

stk. 9. Ved stemmelighed er forpersonens stemme afgørende.

stk. 10. Foreningen tegnes af forpersonen eller af viceforpersonen i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved beslutning af den samlede bestyrelse kan der gives prokura til foreningens Administrerende Direktør.

stk. 11. Bestyrelsen kan iværksætte særlige medlemsinitiativer, der i første række henvender sig til bestemte medlemsinstitutioner. Bestyrelsen kan beslutte, at omkostningerne i forbindelse med sådanne initiativer skal afholdes af de interesserede medlemmer.

stk. 12. Bliver et bestyrelsesmedlem, i valgperioden, involveret i konkurrerende virksomhed til KOMiT eller dennes associerede selskaber, udtræder vedkommende af bestyrelsen i KOMiT.

Bestyrelsens ansvar:

§ 12: Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.

stk. 2. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens løbende økonomiske dispositioner. Den påser, at foreningens likvide midler anbringes økonomisk forsvarligt, og har ansvaret for udarbejdelse af regnskab og budget for foreningen til forelæggelse på den ordinære generalforsamling.

stk. 3. Bestyrelsen kan ansætte og afskedige lønnet medhjælp indenfor de rammer, generalforsamlingen har fastsat for foreningens virksomhed.

stk. 4. Foreningens Administrerende Direktør deltager i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger uden stemmeret. Ligeledes deltager en medarbejderrepræsentant valgt blandt medarbejderne i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Alle medarbejdere kan deltage i generalforsamlinger uden stemmeret.

Stk. 5. Medarbejderrepræsentanten vælges for en 1-årig periode og vælges af medarbejderne.

Regnskab:

§ 13: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

stk. 2. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor

Foreningens opløsning:

§ 14: Beslutning om foreningens opløsning træffes i overensstemmelse med § 10 stk. 3.

stk. 2. Et eventuelt overskud ved opløsningen fordeles i henhold til andelshavernes
omsætning i de seneste 3 regnskabsår.

Andelshaver-erklæring:

§ 15: Ved indmeldelse underskriver hver andelshaver et eksemplar af vedtægterne, hvorved de forpligter sig til at overholde disse, ligesom de forpligter sig til at overholde de ændringer, som på lovlig vis måtte blive vedtaget.

Foreningen blev stiftet på den konstituerende generalforsamling på Brandbjerg højskole den 18. september 1985. Nærværende vedtægter er vedtaget d. 28. maj 2020 på foreningens ordinære generalforsamling. Grundet Covid-19 afholdt som online møde.