Handelsbetingelser

Gældende pr. 17. oktober 2018

1. Generelle oplysninger

KOMiT a.m.b.a.
Sivmosevænget 4 A
5260 Odense S

Mail: info@komit.nu
Telefon: 62 61 43 54
CVR-nr.: 79 20 63 18

2. Indledning

KOMiT har intet salg til private, og følgende handelsbetingelser gælder for al handel mellem KOMiT på den ene side og kunden på den anden side (herefter Kunden), medmindre andet er aftalt skriftligt mellem KOMiT og Kunden.

3. Tilbud

KOMiT giver skriftligt eller mundtligt tilbud på basis af Kundens henvendelse, herunder Kundens oplyste behov og evt. specifikationer.
Et af KOMiT til Kunden fremsendt tilbud om levering af ydelser, er gældende i 14 kalenderdage fra datoen for tilbuddets fremsættelse, hvorefter det automatisk bortfalder. KOMiT kan frit tilbagekalde tilbud, indtil Kundens skriftlige accept er kommet frem til KOMiT.
Et tilbud afgives med forbehold for ændringer som følge af ændret grundlag for levering og/eller fremskaffelse af ydelsen.

4. Ordre

Køb er endeligt, når KOMiT har bekræftet ordren, derved at ordrebekræftelse er fremkommet til Kunden.

Hvis KOMiTs bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med Kundens ordre eller aftalegrundlaget, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele dette til KOMiT skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Specielle betingelser fra Kundens side, specificeret i Kundens ordre, er ikke bindende for KOMiT, med mindre skriftlig accept foreligger.

5. Leveringstid, forsinkelse og force majeure

De i tilbud og ordrebekræftelse opgivne leveringstider overholdes så vidt muligt. KOMiT påtager sig intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke Kunden ret til at hæve købet, hvis levering finder sted inden 2 uger efter den fastsatte leveringstid.

KOMiT er derudover ikke ansvarlig for følgerne af en forsinkelse, selvom denne skyldes grov eller simpel uagtsomhed, og selvom forsinkelsen strækker sig ud over den fastsatte leveringstid med tillæg af ovennævnte antal uger.

KOMiT er berettiget til, med frigørende virkning, at annullere en ordre, eller udskyde en levering helt eller delvist ved forhold, som skyldes force majeure, dvs. forhold hvis opståen KOMiT ikke har haft forudgående kendskab til, og ej heller med rimelige bestræbelser kan afværge eller forhindre, som f.eks. strejke, lock-out, krig og krigsførelse samt anden force majeure.

6. Garanti og reklamation

For de ydelser til hvilke der er forbundet en produktgaranti, yder KOMiT udelukkende den garanti og/eller service, som producent eller leverandør tilbyder KOMiT.

En reklamation af mangler på en ydelse skal fremsættes skriftligt inden 7 kalenderdage fra modtagelsen. For så vidt angår fejl og mangler, som Kunden ikke umiddelbart kan konstatere ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed, udvides reklamationsfristen til 3 måneder.

KOMiT fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler, som ikke er reklameret rettidigt.
Såfremt en undersøgelse viser, at det leverede produkt er mangelfuldt pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, erstattes Kundens omkostninger ved demontage og nymontage ikke, ligeledes erstattes ikke om-, gen- eller nyinstallation og konfiguration af software.

Kunden er forpligtet til at begrænse eventuelle tab, som Kunden måtte kunne lide som følge af eventuelle mangler.

7. Betalingsbetingelser

Betaling til KOMiT sker via faktura med indbetalingskort. Betalingsbetingelsen er 10 dage netto fra fakturadato. Betales fakturaen ikke rettidigt, sendes en påmindelse uden gebyr. Betales fakturaen fortsat ikke, sendes rykkerskrivelse med gebyr, dette gentages med 10 dages interval efter gældende regler. Samtidigt forbeholdes retten til at tilskrive morarenter efter gældende regler. Såfremt betalingen ikke er modtaget inden 10 dage efter 3. rykkerskrivelse, spærres adgangen til Løsningen.

Adgangen til Løsningen åbnes igen efter modtaget betaling af faktura inkl. tilskrevne gebyrer og renter, med mindre aftalen er ophævet jf. afsnit 10. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger, på grund af eventuelle modkrav, som KOMiT ikke har anerkendt.

8. Levering af Løsningen

Adgang til Løsningen leveres i henhold til aftale, jf. tilbud. Drift- og supportordningen træder i kræft ved Løsningens leveringsdato, med mindre andet aftales. Efter levering modtager kunden undervisning i Løsningen, jf. tilbud. For korrekt idriftsættelse henvises til support.komit.nu for krav til Kundens it-udstyr.

9. Levering af tilkøbsmoduler

Adgang til tilkøbsmoduler leveres næst kommende hverdag efter bestillingsdato, med mindre andet aftales. Enkelte tilkøbsmoduler kan kun bestilles ved direkte henvendelse til KOMiT. Dette fremgår af Løsningens licensmodul.

10. Fortrydelsesret

Efter bestilling er der 14 dages fortrydelsesret. Dersom Kunden ønsker levering før fortrydelsesfristens udløb, kan Kunden give udtrykkelig forudgående samtykke til, at leveringen begyndes og fortrydelsesvilkårene ændres. Kunden vil bevare fortrydelsesretten under arbejdet/leveringen, men fortrydelsesretten stopper ved fuld levering indenfor fortrydelsesfristen. Har Kunden givet samtykke til, at arbejdet/leveringen opstartes, og ønsker Kunden efterfølgende at benytte fortrydelsesretten, opkræves en rimelig betaling for arbejdet der er leveret.

I forbindelse med endagskurser ol. ophører fortrydelsesretten 10 arbejdsdage inden kursets opstartes, også selvom 14-dages fristen ikke er overstået. Ved flerdagskurser inkl. overnatning ol. ophører fortrydelsesretten 15 arbejdsdage inden kursets opstart, også selvom 14-dages fristen ikke er overstået.

Hvis Kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Kunden, inden udløbet af 14-dages fristen, i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til KOMiT via e-mail til info@komit.nu.

Dersom Kunden i forbindelse med bestillingen har indbetalt et beløb til KOMiT, vil beløbet blive refunderet uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter fortrydelsesfristens udløb. Ovennævnte frist afhænger af, at KOMiT har modtaget Kundens bankoplysninger til brug for tilbagebetalingen.

11. Opsigelse

Aftaler indgået mellem KOMiT og Kunden forbliver i kraft, indtil de opsiges eller ophæves af KOMiT eller Kunden i overensstemmelse med bestemmelserne. Uden opsigelse genfaktureres aftalen automatisk for den på aftalen valgte periode. Aftalen genfaktureres først efter opsigelsesfristen er udløbet.

Abonnementet kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af abonnementsperioden. Tillægsmoduler kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af abonnementsperioden. Opsigelse af abonnement eller tillægsmoduler meddeles skriftligt på e-mail til info@komit.nu. Kunden skal betale alle vederlag for ydelser, der er leveret, og udgifter der er påløbet i henhold til en aftale med KOMiT, frem til den opsagte aftales ophør og uanset årsagen til ophør.

En Part kan ophæve en aftale, som følge af den anden Parts væsentlige misligholdelse, hvis en sådan væsentlig misligholdelse ikke er afhjulpet inden for 30 dage efter påkrav herom fra den ikke-misligholdende Part. Kundens forsinkede betaling med mere end 10 dage efter forfaldsdato i henhold til faktura udgør til enhver tid en væsentlig misligholdelse, der berettiger KOMiT til at ophæve aftalen.

12. Ændring i vilkår og priser

Priserne reguleres én gang årligt pr. 1. januar jf. udviklingen i nettoprisindekset baseret på juni måneds nettoprisindeks. Dersom udviklingen i juni måneds nettoprisindeks er under 3% reguleres priserne med minimum 3%. Alle handelsbetingelser kan af KOMiT ændres med 30 dages varsel. KOMiT forbeholder sig ret til at ændre samhandels- og forretningsbetingelser med øjeblikkelig virkning, såfremt ændringen skyldes forhold, som KOMiT ikke har indflydelse på, eksempelvis lovgivningsmæssige ændringer.